Hem
Hem

Läroplanen och 4DFrame

 

På samma sätt som för lärare runt om i världen, är ett läromedel mest användbart när det faktiskt speglar den godkända läroplanens målsättningar i de ämnen som hanteras. Utbildare på alla stadier frågar om 4DFrame kan vara till stöd i verksamheten, och svaret är ja! Nedan är en lista över några områden som omfattas av den svenska läroplanen för grundskolans årskurser 1 till 9 och exempel på hur 4DFrame kan bidra i undervisningen.

 

Årskurs 1 till 3...

                      Årskurs 4 till 6...

                                             Årskurs 7 till 9...

 

 

Ett läromedel som stimulerar och kreativt och innovativt tänkande

4DFrame är ett nytt och innovativt läromedel där med med utgångspunkt från enkla element (rör och kopplingar) kan skapa mönster, figurer och former. Det har använts med stor framgång i Korea i ca 10 år och har nyligen introducerats i Sverige. Det skolor som har prövat här i Sverige under ca 3 års tid, redovisar att materialet är mycket uppskattat och att barnen lär mycket av att hantera det. Det är ett konkret material som utvecklar fantasi och kreativitet. Man övar hand- och finmotorik och man ser resultat av sitt arbete direkt. Det spatiala tänkande stimuleras och former växer fram till intressanta alster. Innovation och design är centralt i arbetet med 4DFrame. Materialet lovordas av såväl konstnärer som arkitekter, lärare och ingenjörer. Flera rapporter har presenterats, bland annat en av Prof. Alla Ericson, Södertörns Högskola. Alla rapporter visar att materialet har positiva effekter på lärande, framför allt inom geometri och spatialt tänkande.

 

Flera science center har använt materialet i olika sammanhang, för elever på olika stadier. Nu arbetar tillsammans för att skapa mönsterbildande arbetsområden för grupper på olika stadier i grundskolan och gymnasiet för ett effektivt få utslag av att använda 4Dframe som kreativt läromedel. För att nå riktigt goda resultat i undervisningen med materialet, är det mycket bra att arbetet med 4DFrame introduceras för det yngsta och att man sedan följer dem upp genom åren. Det kontinuerliga arbetet och förtrogenheten med 4DFrame leder till fler och kreativa och lärande tillfällen.

 

Här presenterar vi förslag på hur du kan använda 4DFrame för barn i grundskolan år 1 – 9.

 

 

4DFrame för barn i grundskolan år 1 -3

4DFrame stimulerar intresset för mönster, färg och figurer. Det olikfärgade rören och de vita kopplingarna kan används för att göra mönster och former som man sedan utgår från för att belysa olika områden inom bild, teknik och matematik. Låt gärna färger och former och mönster i natur och miljö vara utgångspunkt. Visa på estetiska värden i mötet med matematiska mönster och former. Linjer, punkter, geometri, yta och volym är centrala begrepp.

 

Med materialet kan du lätt bygga upp teman som svarar mot följande mål i läroplanen 2011:

 

Bild:

– skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.

 

– undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

 

Matematik:

– Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

– Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

– Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.

 

– Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

 

– Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan

 

– Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

 

– Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

 

Svenska:

– Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

– Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

– Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

 

Teknik:

– Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.

 

– Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar:

– Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.

 

– Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller.

 

Tillbaka till överst på sidan

 

 

4DFrame för barn i grundskolan år 4-6

 

4DFrame stimulerar intresset för design och konstruktion. Materialet kan användas för att på ett enkelt sätt skissa i 3D. Ta fram skisser och bygg sedan färdiga konstruktioner med 4DFrame. Den färdiga konstruktionerna blir en utmärkt modell för eleverna att beskriva de ideer de gestaltat. Diskutera hållfasthet och funktion.

 

Knyt an till verkligheten, gör gärna studiebesök, fotografera broar och konstruktioner. Betona arkitektens och ingenjörens roller i arbetet med planering och konstruktion. Testa sedan att bygga med strukturer som ger stabila modeller. Paralleller kan då dras till de broar och liknade konstruktioner som man träffat på i vardagen.

 

Eleverna får utrymme att utveckla sin kreativitet och sitt intresse för teknik och för att skapa. Låt undervisningen bygga på undersökningar och på att lösa problem och söka innovativa lösningar. Ta gärna fram teknikhistoriska infallsvinklar på byggkonst och tekniskt kunnande. Jämför exempelvis brobyggarkonsten förr och nu.

 

Svarar mot följande mål i läroplanen 2011:

 

Bild:

– Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

 

– Verktyg för tredimensionellt arbete och hur dessa benämns.

 

– Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.

 

– Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

 

Matematik:

– Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 

– Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

 

– Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

– Konstruktion av geometriska objekt. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

 

– Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

 

– Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

 

Svenska:

– Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

 

Historia:

– Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

 

Teknik:

– Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

 

– Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

 

– Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner

 

– Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

– Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.

 

– Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller.

 

– Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

 

Tillbaka till överst på sidan

 

 

4DFrame för barn i grundskolan år 7-9

 

4DFrame fungerar bra för att gestalta ideer om det framtida samhället och en hållbar teknisk utveckling. Modellbyggandet föregås av samtal i grupp om de behov miljövänliga tekniker och resursbevarande insatser för samhället och miljön. Ge ett uppdrag att konstruera en (modell av) en maskin, en produkt eller ett redskap som hjälper oss att förbättre miljön i framtiden.

 

Arbeta i grupper med att:

 

1) Sammanfatta ideer i en enkel skiss.

2) Bygga en modell.

3) Skriva en enkel beskrivning till modellen.

4) Presentera 3D modellen för de andra grupperna.

5) Svara på frågor kring sitt alster.

 

Målsättningen med uppgiften är att den som arbetar med programmet (kan vara även vuxna och barn i andra åldrar än 7-9) får möjlighet att utveckla ett intresse för teknik och stimulera förmågan att ta sig an tekniska utmaningar på ett medvetet och innovativt sätt. Det är också viktigt att komma fram till hur vi på olika sätt och med olika metoder kan bidra till att uppnå ett hållbart samhälle. Vi vill förmedla att varje insats spelar roll och vi alla medverkar till förändring.

 

Svarar mot följande mål i läroplanen 2011:

 

Bild:

– Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

 

– Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

 

– Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Matematik:

– Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

 

– Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

– Avbildning och konstruktion av geometriska objekt. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.

 

– Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

 

– Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.

 

Natur och samhälle:

– Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

 

– Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

 

– Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

 

– Hur ljud uppstår, breder ut sig och kan registreras på olika sätt. Ljudets egenskaper och ljudmiljöns påverkan på hälsan.

 

Fysikens metoder och arbetssätt

– Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

 

– Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt.

 

– Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

 

Livsmiljöer:

– Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen

 

Svenska:

– Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 

Tala, lyssna och samtala:

– Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 

Teknik:

– Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

 

– Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

 

– Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

 

– Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

 

– Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska eller digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

 

– Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

 

– Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Hur tekniska lösningar kan bidra till hållbar utveckling.

 

– Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

 

Tillbaka till överst på sidan

 

©2013-2018, Nordic4DFrame AB

Grönviksvägen 6, 185 41 Vaxholm, Sweden

 

Läroplanen och 4DFrame